ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. ANVENDELSE
Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter, montagearbejde og serviceydelser fra Moldow og dermed koncernforbundne selskaber, medmindre andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt. Moldow er således ikke bundet af eventuelle af køber fremsatte købsvilkår, selvom Moldow ikke har gjort indsigelse mod sådanne vilkår.
I øvrigt finder NL92 (Almindelige leveringsbetingelser for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande) anvendelse på leverancen, medmindre der samtidig er inkluderet montage, i hvilket tilfælde NLM 94 (Almindelige betingelser for levering og montering af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande) finder anvendelse.
Er der uoverensstemmelse mellem disse salgs- og leveringsbetingelser og NL92/NLM94, går disse salgs- og leveringsbetingelser forud. De individuelle vilkår i leveringsaftalen går altid forud for salgs- og leveringsbetingelser og NL92/NLM94.

2. TILBUD OG ORDREBEKRÆFTELSE
Tilbud fra Moldow er uforbindende, medmindre andet er aftalt. Eventuelle bindende tilbud bortfalder otte uger efter tilbudsdato, medmindre andet er angivet i tilbuddet.
Endelig aftale om levering er først indgået ved købers modtagelse af Moldows skriftlige ordrebekræftelse, og kun indholdet af denne er bindende for parterne.
Såfremt ordrebekræftelsen afviger fra købers ordre ved tillæg, indskrænkning eller forbehold, som køber ikke vil acceptere, skal køber inden 1 uge meddele dette til Moldow. I modsat fald gælder alene ordrebekræftelsen.

3. TEKNISKE OPLYSNINGER OG TEGNINGER
Oplysninger i kataloger, brochurer, annoncer, hjemmesider, produktinformationer, illustrationer, tegninger og andet materiale, som ikke er fremstillet specifikt til den konkrete ordre, er alene vejledende. Oplysninger om vægt, dimensioner, kapacitet, volumen, belastningsevne, hastighed og andre tekniske data er således kun bindende for Moldow, når særskilt oplysning herom indgår i aftalegrundlaget.
Evt. bistand i form af teknisk vejledning, måltagning, beregning af kvantitet ud fra tegningsmateriale m.v. er udelukkende en service, for hvilken Moldow ikke påtager sig noget ansvar.
Moldow påtager sig intet ansvar for oplysninger i udleveret skriftligt materiale om produkterne, udarbejdet af Moldows leverandører.
Alle tegninger, beskrivelser og andre tekniske dokumenter, som før eller efter aftalens indgåelse er overladt køber, forbliver Moldows ejendom og må ikke anvendes af køber til andet formål end forudsat ved overladelsen. Materialet må ikke uden tilladelse kopieres, reproduceres, overlades eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.

4. LEVERING
Er leveringsklausul aftalt, fortolkes denne i overensstemmelse med Incoterms. Er intet aftalt, sker levering ”ab fabrik” (”Ex Works (EXW)”) Moldows fabrik i Holsted. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt bærer køber risikoen under transport, uanset om denne er arrangeret af Moldow, og køber er ligeledes forpligtet til at betale Moldows afholdte udgifter til transporten.
Er der i stedet for et bestemt leveringstidspunkt angivet et tidsrum, inden for hvilket levering skal finde sted, anses tidsrummet for at løbe fra den seneste af følgende datoer:
a) Ordrebekræftelsens dato
b) Opfyldelse af gyldighedsbetingelser, som måtte fremgå af aftalen
c) Erlæggelse af aftalte forudbetalinger/sikkerhedsstillelser fra køber
d) Modtagelse af nødvendige oplysninger for at arbejdet kan påbegyndes
Fremgår et udtrykkeligt og konkret leveringstidspunkt/-tidsrum ikke af ordrebekræftelsen, anses angivelser herom for at være omtrentlige.
Køber skal – uanset leveringsbetingelserne – forestå aflæsning på leveringsstedet og skal i den forbindelse stille det nødvendige materiel til rådighed.
Køber er forpligtet til at undersøge leverancen ved levering og reklamere over for transportøren, såfremt der er skade eller manko. Reklamation skal ved synlige skader eller manko ske straks til transportøren ved skriftlig reklamation på fragtbrevet. Reklamationen skal være begrundet og angive skadens eller mankoens karakter og omfang. Ved ikke-synlige skader eller manko skal køber reklamere skriftligt til transportøren inden syv dage efter modtagelse. I alle tilfælde skal køber orientere Moldow om reklamationen.

5. PRISER
Medmindre andet er skriftligt aftalt, sker leverancer til de på leveringstidspunktet af Moldow fastsatte priser. Alle opgivne priser er ekskl. moms og andre afgifter, ab fabrik uden emballage, fragt og forsikring, samt i danske kroner. Ved salg til udlandet er eventuelle eksportudgifter, toldafgifter og lignende Moldow uvedkommende.
For leverancer, som skal fremstilles efter ordrebekræftelsens afsendelse, har Moldow ret til at regulere den aftalte pris, hvis der efter ordrebekræftelsens afgivelse indtræffer stigninger i offentlige afgifter, gebyrer og skatter m.m., som Moldow ikke var bekendt med ved ordrebekræftelsens afgivelse.

6. BETALING
Betaling skal ske netto kontant ved modtagelse af faktura, medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen.
Er der aftalt betaling ved levering, skal betaling falde på den aftalte leveringsdag, selv hvis levering udskydes på grund af købers forhold.
Fra forfaldsdatoen beregner Moldow sig en kreditrente på 2 % pr. påbegyndt måned.

7. EJENDOMSFORBEHOLD
Ejendomsretten til det solgte forbliver hos Moldow, indtil hele købesummen inkl. leverings- og monteringsudgifter og renter er betalt.
Køber er forpligtet til at sikre, at det solgte er dækket af fornøden skadesforsikring, indtil hele købesummen er betalt, og Moldow skal være meddækket under den udtagne forsikring.

8. RISIKOENS OVERGANG
Risikoen for det solgtes hændelige beskadigelse eller undergang overgår til køber ved levering, således som dette begreb defineres i Incoterms 2010 i henhold til den aftalte leveringsklausul.
Hvis levering på grund af købers forhold udskydes, overgår risikoen til køber på den oprindeligt aftalte leveringsdag.

9. SÆLGERS FORSINKELSE
Såfremt Moldow ikke kan levere rettidigt, jf. punkt 4, eller må forsinkelse anses for sandsynlig, skal køber straks underrettes skriftligt herom med angivelse af årsag samt med oplysning om, hvornår levering kan finde sted.
Hvis forsinkelse skyldes force majeure, jf. punkt 17, forsinkelse fra underleverandører, manglende betaling af købesummen eller rater heraf eller andre hindringer, som køber er ansvarlig for, udskydes leveringstidspunktet med så mange dage, som under hensyntagen til alle omstændigheder skønnes rimeligt.
Såfremt Moldow er ansvarlig for forsinkelsen, kan eventuel erstatning for købers dokumenterede tab maksimalt udgøre 0,5 % af købesummen for hver hele uge forsinkelsen varer, beregnet af den del af købesummen, som angår den del af leverancen, som er forsinket. Erstatningen kan ikke overstige 7,5 % af beregningsgrundlaget. Moldow kan herudover ikke holdes ansvarlig for noget tab eller nogen bod, hverken i henhold til NL92/NLM94 eller på noget andet grundlag.
Nås erstatningens maksimum, kan køber ved skriftlig meddelelse til Moldow sætte en sidste frist på minimum 14 kalenderdage til levering. Oversiddes også denne frist, kan køber ved skriftlig meddelelse hæve aftalen for så vidt angår den del af leverancen, som ikke er leveret. Hæver køber aftalen, kan han ikke kræve erstatning for forsinkelse, men kan i stedet kræve erstatning for sine dokumenterede direkte tab ved misligholdelsen. Erstatningen kan ikke overstige 15 % af den del af købesummen, som angår den hævede leverance. Købers indirekte tab erstattes ikke.

10. KØBERS FORSINKELSE
Kan køber ikke modtage leverancen på den aftalte leveringsdag, eller må forsinkelse fra hans side anses for sandsynlig, skal køber straks give Moldow skriftlig underretning herom med angivelse af årsag og af det tidspunkt, hvor modtagelse påregnes at kunne ske.
Sælger skal sørge for, at leverancen opbevares forsvarligt for købers regning. Hvis køber anmoder om det, skal Moldow forsikre leverancen for købers regning.
Moldow kan opfordre køber til at aftage leverancen inden rimelig tid. Efterkommes dette ikke, uden at der foreligger force majeure, kan Moldow kræve morarenter, jf. punkt 6, og efter skriftligt påkrav med 1 måneds varsel hæve aftalen, medmindre der foreligger force majeure. Hæves aftalen, kan Moldow kræve erstatning for sit tab. Erstatningen kan ikke overstige købesummen med tillæg af opbevaringsomkostninger.

11. SÆLGERS ANSVAR FOR MANGLER
Moldow er forpligtet til at afhjælpe alle mangler ved leverancen, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling. Afhjælpning sker ved reparation eller udskiftning af den defekte del.
Moldows ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden 1 år fra levering. Er der aftalt afleveringstest, regnes fristen fra afholdelsen af tilfredsstillende test. Anvendes leverancen mere intensivt end aftalt eller forudsat, afkortes perioden forholdsmæssigt.
Moldows ansvar omfatter ikke sædvanlig udskiftning af sliddele og omfatter ikke mangler forårsaget af materiale tilvejebragt af køber eller af konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af denne, eller som skyldes forkert betjening, mangelfuld vedligeholdelse eller urigtig montering eller reparation foretaget af køber.
Moldow beslutter, hvor reparation skal finde sted. Demontering og montering af den defekte del foretages af køber, medmindre dette kræver Moldows særlige fagkundskab. Moldow bærer omkostninger og risiko ved forsendelse af den defekte del mellem Moldow og det oprindelige leveringssted for den defekte del. Køber skal følge Moldows instrukser om forsendelsesmåde. Befinder den defekte del sig andetsteds eller under andre forhold end det oprindelige leveringssted, bærer køber evt. meromkostninger forårsaget heraf.
Udskiftede dele er Moldows ejendom. Ansvarsperioden forlænges med det tidsrum, det solgte ligger ubenyttet i anledning af reparationen. Ansvaret for udskiftede dele ophører samtidig med ansvaret for anlægget i øvrigt.
Køber skal straks skriftligt reklamere over opståede mangler. Reklameres for sent, mister køber sin ret til afhjælpning. Såfremt Moldow ikke foretager afhjælpning inden rimelig tid, kan køber fastsætte en sidste frist med et skriftligt varsel. Oversiddes også denne frist, kan køber vælge mellem at lade reparation foretages for Moldows regning og risiko eller at forlange et forholdsmæssigt afslag i købesummen, dog højst 15 % af den aftalte samlede købesum for den defekte del. Moldow har intet ansvar for mangler ud over det ovenfor anførte og hæfter således ikke for købers driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab eller økonomiske konsekvenstab.
Er en mangel forårsaget af eller opstået i dele leveret af Moldows underleverandører eller arbejder udført af dennes underentreprenører hæfter Moldow ikke i videre omfang, end det er muligt at gennemføre og få fyldestgjort kravet overfor den pågældende.

12. PRODUKTANSVAR
Moldow er ikke ansvarlig for skader forvoldt af leverancen på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens leverancen er i købers besiddelse, eller for skader på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skader på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af leverancen forårsager, medmindre der foreligger grov uagtsomhed.
Moldow er – uanset ovenstående – i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte eller økonomiske konsekvenstab, og ansvaret for skade på person og ting kan ikke overstige DKK 10.000.000.
Rejser tredjemand sådanne krav mod Moldow, skal køber holde Moldow skadesløs for ethvert tab. Parterne skal straks underrette hinanden, hvis tredjemand fremsætter krav, og parterne er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskravet, der er rejst mod én af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af Moldows leverance.

13. ANTICIPERET MISLIGHOLDELSE
Hvis det utvivlsomt fremgår af omstændighederne, at køber ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser efter kontrakten, er Moldow berettiget til at hæve aftalen ved skriftlig meddelelse med angivelse af årsagen. Køber er i så fald erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler.

14. INDIREKTE TAB
Som eksempelvis angivet i afsnittene om forsinkelse, mangler og produktansvar er Moldow i intet tilfælde ansvarlig for købers indirekte tab som følge af aftalens ikke-opfyldelse, være sig produktionstab, tabte dækningsbidrag, tabte kunder eller ordrer eller andet.

15. SOFTWARE
Leverer Moldow et produkt med tilhørende software, erhverver køber en ikke-eksklusiv brugsret til softwaren begrænset til det formål, som fremgår af produktspecifikationen. Ud over dette erhverver køber ingen rettigheder til softwaren. Køber har ikke adgang til kildekoden til softwaren, medmindre der foreligger udtrykkelig aftale herom med den pågældende rettighedshaver. Er brugsretten betinget af en løbende licensbetaling, påhviler betalingspligten køber.

16. ÆNDRINGER
Moldow forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine produkter, såfremt dette kan ske uden væsentligt at ændre aftalte tekniske specifikationer og uden væsentlig ændring af produkternes form, funktion eller holdbarhed.

17. FORCE MAJEURE
Moldow er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvis skyldes omstændigheder, som ligger udenfor Moldows rimelige kontrolmuligheder, såsom oprør, uroligheder, krig, terrorisme, eksplosion, brand, naturkatastrofer, offentlige forskrifter, forbud og påbud, strejke, lockout, slow-down, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom, fratræden af nøglepersoner eller forsinkelse af eller mangler ved leverancer fra underleverandører eller -entreprenører, uheld i produktion eller afprøvning, edb-vira eller manglende energiforsyning. Samtlige købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan således hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Moldow.

18. LOVVALG OG VOLDGIFT
Alle tvister, som udspringer af eller i forbindelse med aftalen, herunder tvister om aftalens eksistens og gyldighed, disse vilkårs forståelse og anvendelse samt leverancers overensstemmelse med aftalen, afgøres efter dansk ret og ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet i København efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen, dog således at tvister hvor det omtvistede beløb udgør under DKK 1.000.000, skal afgøres af Voldgiftsinstituttet i København ved forenklet voldgift efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.